Tietosuojaseloste


Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen (GDPR, Artiklat 13, 14 ja 30 ja henkilötietolain 10 § ja 24 § ) mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä Illusia Photographyn tietosuojaseloste täyttää informointivelvoitteen. Henkilötietolaki - (523/1999) 10 § ja 24 § - 4.7.2017

GDPR - Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 - 27.4.2016

 

1.    REKISTERIN PITÄJÄ JA HENKILÖTIEDON KÄSITTELIJÄ

Nimi: Illusia Photography

Y-tunnus: 2878923-4

Osoite: Taidemaalarinkatu 14 A 12, 00430 Helsinki

iida@illusiaphotography.com

 

2.    YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Nimi: Iida Salenius

Osoite: Taidemaalarinkatu 14 A 12, 00430 Helsinki

iida@illusiaphotography.com

 

3.    HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterinpitäjällä on oikeus käsitellä rekisteröityjen henkilötietoja asiakkaan suostumuksella, asiakkaan antaman toimeksiannon, asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.

 

4.    REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot asiakassuhteen ylläpitoa varten: etunimi, sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja tarvittaessa yrityksen y-tunnus sekä muut tiedot, jotka on kerätty rekisteröidyn suostumuksella.

 

5.    SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään sähköpostitse, verkkolomakkeen kautta, lähetetyistä viesteistä, sosiaalisen median palvelujen kautta, puhelimitse, asiakaspalavereissa, asiakassuhteen syntyessä tai muissa tilanteissa, joissa asiakas itse luovuttaa tietojaan.

 

6.  Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Rekisterinpitäjällä on oikeus käsitellä rekisteröityjen henkilötietoja asiakkaan suostumuksella, asiakkaan antaman toimeksiannon, asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.

 

7.    TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Yritys luovuttaa rekisteröidyn tietoja laskutus- ja maksutietojen osalta Lemontree Oy:lle asiakaslaskutusta varten. Lemontree Oy on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Lue lisää: https://lemontree.fi/files/Tietosuojaseloste.e5c5c06a.pdf


Yritys luovuttaa rekisteröidyn tietoja (etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite) Pixieset Media Inc- kuvagalleriapalveluun asiakaskuvien osalta salasanalla suojatusti. Pixieset Media Inc on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Lue lisää: https://pixieset.com/privacy/


Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Illusia Photographyn ulkopuolelle. Tietoja voidaan julkaista siltä osin mitä asiakkaan kanssa on erikseen sovittu.

 

8.    TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on tarkastusoikeus tarkistaa tallentamamme henkilötiedot ja rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puuttelliset tiedot. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Seuraavat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen iida@illusiaphotography.com

 

9.    HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYS

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen ottaen huomioon henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.

 

10.  Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan erityistä varovaisuutta sekä huolellisuutta. Ulkoisilla Internet- palvelimilla rekisteritiedot säilytetään ja suojataan asianmukaisesti sekä tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

Kirjallisia tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa tiloissa.